TİMFED - Tesisat İnşaat Malzemecileri Federasyonu Tüzüğü
BİRİNCİ BÖLÜM: KURULUŞ

Madde 1 Federasyonun Adı ve Merkezi

Federasyonun Adı, “Tesisat İnşaat Malzemecileri Federasyonu” olup, Merkezi İstanbul’dadır.

Bu tüzükte “Tesisat İnşaat Malzemecileri Federasyonu” yerine, kısaca “Federasyon” ibaresi kullanılmıştır.

Madde 2 Federasyonun Amacı, Faaliyet Alanı, Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri

Fedrasyonun Amacı:

Tesisat ve İnşaat Malzemecileri Derneği tarafından kurulmuş olup, dernekler arasında dayanışma ve işbirliği kurulması yönünde çalışmalar yapmak, amaçlara uygun faaliyetlerin birlikte yapılması ve sürdürülmesini sağlamak, ülke düzeyinde etkinliklerde bulunmaktır.

Faaliyet Alanı,  Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri:

Federasyonun amacı, tesisat ve inşaat malzemelerinin üretim, satış ve pazarlama işi ile iştigal eden derneklerin;

• Ortak ekonomik, sosyal ve teknik sorunlarına çözüm aramak, hizmet ve ürün kalitesi yükseltmeye yönelik çabaları desteklemek,• Aralarında hızlı ve doğru bilgi alışverişini sağlamak,• Faaliyetlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımını sağlamak,• Sektörün ekonomik, bilimsel, teknolojik, kültürel ve ticari gelişimini sağlayacak kurum, konsorsiyum ortaklık ve toplulukları kurmak, teşvik etmek, katılmak ve destelemek,• Sektör faaliyetlerinin mesleki ahlak ve kamu yararına uygun, ahenkli, planlı ve verimli tarzda gelişmesini sağlamak,• Sektörde mevcut kanunlara aykırı olarak açıkça haksız rekabet teşkil eden fiil ve tasarruflara engel olmak,• Federasyonun çatısı altında temsil edilen tüm alt sektörlerde gerek yurt içinde üretilen, gerek ise dış alım yolu ile ülkeye getirilen her türlü ürün ve ikame malzemenin standart ve normlara uygun olup olmadıklarını takip ve tetkik etmek. Gerektiğinde TSE ile işbirliği yapmak. Gerektiğinde standart tespiti yapabilecek laboratuar ve benzeri tesisler kurarak, federasyon çatısı altında ortak marka ve/veya garanti markası oluşturmak.• Bilim, mesleki eğitim ve öğretim kurumları ile benzeri kuruluşların bu alanlardaki çalışmalarını, olabilecek her türlü yardım ve destek ile özendirmek; araştırmaların sonuçlarından yararlanılmasına öncülük etmek.• Türk Ticaret Kanunu ve mesleki iş etiği uyarınca üyeleri aleyhine açıkça haksız rekabet teşkil eden faaliyetleri önlemeye çalışmak, bu konuda idari ve hukuki tedbirlere başvurmak,• Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurabilir, ortak çalışmalar yapabilir. Ayni amaçla yurt dışında ve içinde kurulmuş, birlik ve konfederasyonlara üye olabilir.• Seminer, konferans, panel ve fuar düzenleyebilir ve yurtiçi ve yurt dışı fuarlara katılabilir.• Münhasıran amacının gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olarak, kazanç paylaşmayı amaçlayan iktisadi işletmeler kurabilir.

Federasyon Faaliyet Alanı:

Federasyon, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Madde 3 Kurucular

TİMDER (Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği) - İstanbul
Ortaklar Cd. No:14/3 Mecidiyeköy / İstanbul

TİMKODER (Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği) - Ankara
Rüzgarlı Cd. Eser İş Hanı No:B14/268-269 Ulus / Ankara

BURTİMDER (Bursa Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği) - Bursa
Ulubatlı Hasan Bulv. No:102/O / Bursa

DİMSİAD (Denizli İnşaat Malzemesi Satıcıları İş Adamları Derneği) - Denizli
İkinci Ticari Yol 457.Sk. No:26 / Denizli

ANTİMDER (Antalya Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği) - Antalya
Güvenlik Mh. 283.Sk. Sabah Ap. No:11 K:1 D:2 / Antalya

FİMSİAD (Fethiye İnşaat Malzemesi Satıcıları İş Adamları Derneği) - Denizli
Cum. Mh. Çarşı Cd. No:183/A / Fethiye

İKİNCİ BÖLÜM : ÜYELİK

Madde 4 Federasyona Üye Olma, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma Şartları ve Şekilleri

Federasyona ilgili sektörde faaliyet gösteren ve Üyelik ve Aidat Yönetmeliği’ndeki esaslara uygun olan dernekler üye olabilir.

Tüzel Kişiler
Sektörde kurulu ve federasyonun yukarıda 2. maddede yazılı amaçları ile çalışma konularını benimseyen, dernekler federasyona üye olabilirler.

Bu nitelikleri taşıyan dernekler, üye olmak istediklerini, Üyelik Yönetmeliği’ndeki usule uygun ve yazılı olarak Federasyonun Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak bildirirler. İstek, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısından görüşülür ve talep oy çokluğu ile olumlu bulunur ise, istek sahibi üye defterine yazılmakla üyelik sıfatını kazanır.

Madde 4-A Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Federasyon üyeleri, Federasyona karşı bu tüzükte yazılı yükümlülükleri yerine getirmeleri koşulu ile, Federasyonun tüm çalışma sonuçlarından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptirler.

Üyelerin tüzükte belirlenmiş yükümlülükleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmeleri zorunludur.

Federasyon yetkili organlarının Federasyonun amacına ve çalışma konularına uygun doğrultuda alacağı karar ve buna dayalı faaliyetlerini desteklemek ve gereklerini yerine getirmek; Genel Kurul’ca çıkarılacak yönetmelikler hükümlerine uymak da üyelerin temel yükümlülükleri arasındadır.

Madde 4-B Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

a) Üyelikten Çıkma
Hiçbir dernek Federasyon’da üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla istifa hakkına sahiptir. İstifalar Yönetim Kurulu’na yazılı olarak yapılır. Ayrılan üyenin mali sorumluluğu, ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve ayrıldığı dönem sonuna kadar olan tüm ödentilerini öder. Federasyonun amacına uygun olarak borçlanması halinde üyeler borca belirtilen esaslara uygun olarak katılmak zorundadır.

b) Üyelikten Çıkarılma
Üyelikten çıkarılma, üyenin Federasyonun amaçlarına karşı ve/veya çalışmalarını aksatacak (veya etkinliğini azaltacak) bir tutum takınılması, Federasyonun diğer üyeleri aleyhine kanunlara aykırı olarak açıkça haksız rekabet teşkil eden tutum ve davranışlarda federasyonun ihtarına rağmen ısrar edilmesi, tüzüğün üyeler için öngördüğü yükümlülüklerin zorunlu ve haklı bir nedene bağlı olmaksızın bir takvim yılı içerisinde iki aydan fazla yerine getirilmemesi vb. hallerde yazılı savunmaları alınarak Disiplin Kurulu tarafından ihraç kararı verilmesi ve bu kararın Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.

Disiplin Kurulu’nun isteğine rağmen 15 gün içinde savunmasını vermeyen üye, bu hakkından vazgeçmiş sayılır.

Üyelikten çıkarılma isteği ile Disiplin Kurulu tarafından Genel Kurul’a sevk edilmiş olan üye Genel Kurul toplantısına kadar Federasyonun hiçbir hizmetinde yararlanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELİRLER

Madde 5 Gelirler – Ödentilerin Belirlenme Şekli

Federasyonun gelir kaynakları;

a) Üye aidatları: Üyelik aidatı yıllık 1.000,00 YTL (binyenitürklirası)’dir.

b) Üyelik katkı payı: Üye dernekler, Federasyon’un Üyelik ve Aidat Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre federasyona katkı payı öderler,

c) Federasyonun mal varlığından elde edilecek gelirler,

d) Yardım ve bağışlardır.

Üyelik aidatı ve Üyelik Katkı Payı ödeme şekil ve süreleri Federasyon Genel Kurulu tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: FEDERASYON ORGANLARI

Madde 6 Federasyon Organları

1) Genel Kurul,
 

2) Yönetim Kurulu,
 

3) Denetleme Kurulu,
 

4) Disiplin Kurulu,
 

5) Genel Sekreterlik,


Federasyon ihtiyaca göre başka organlar ve komiteler de kurabilir.

Birinci Kısım: GENEL KURUL

Madde 7 Genel Kurul’un Oluşumu

Genel Kurul, Federasyona üye derneklerin genel kurullarınca belirlenen 3 temsilcilerden oluşur.

Madde 8 Genel Kurul’un Toplanma Zamanı, Çağrı, Çoğunluğu ve Görüşme Usulü

Genel Kurul;
a)
İki yılda bir, Mayıs ayı içinde olağan olarak; davet halinde ise olağanüstü olarak toplanır.

b) Çağrı ve toplantıya ilişkin diğer işlemler, Dernekler Yasası hükümlerine göre yapılır.

c) Genel Kurul, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan temsilci üyelerin yarısından bir fazlasının iştiraki ile toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise, ikincisinde çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan temsilci üye sayısı, Federasyon Yönetim ve Denetleme Kurulları temsilci üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

d) Genel Kurula katılacak temsilci üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Aksine karar alınmadıkça oy verme usulü Başkan tarafından belirlenir. Ancak, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 13. madde hükümleri saklıdır.

Görüşmelerde, yasa ve tüzükte belirlenmiş özel haller dışındaki kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği için hazır bulunanların 2/3’ünün olumlu oyu gerekir.

Katipler, toplantı tutanağını düzenler ve Başkan ve Başkan vekilleri ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonuna bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararlarının bir örneğini tüm üyelere gönderir. Genel Kurul tutanaklarında farklılık olması durumunda, Yönetim Kurulunda muhafaza edilen asıldır.

Genel Kurul toplantılarında yalnızca gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan temsilci üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur.

Yönetim ve denetleme kurullarından birinin gerekli gördüğü hallerde veya federasyon temsilci üyelerinden beşte birinin yazıl isteği üzerine, Genel Kurul olağanüstü toplanır.

Madde 9 Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır.

1. Federasyon Yönetim, Deneteme, ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçilmesi,

2. Ana tüzüğün değiştirilmesi,

3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşmesi, bu kuralların ibra edilmesi,

4. Yönetim Kurulunca hazırlanmış bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5. Üyelik aidatının belirlenmesi,

6. Federasyon için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

7. Yönetim Kurulu’na çalışmaları konusunda direktif ve görevler verilmesi,

8. Sorumluluklarının tespiti halinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin azledilmesi, gerektiğinde haklarında yasal yollara başvurulması,

9. federasyonun uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10. Federasyon faaliyetleri ve iç işleyişi bakımından gerekli, Yönetim Kurulu’nca hazırlanmış yönetmeliklerin kabul edilmesi, değiştirilmesi yada yürürlükten kaldırılması,

11. Disiplin Kurulu’nca alınmış üyelikten çıkarma isteklerinin karara bağlanması,

12. Federasyonun feshine karar verilmesi,

13. Mevzuat ve bu tüzük hükümlerine göre Genel Kurul’ca yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesi.

İkinci Kısım: YÖNETİM KURULU

Madde 10 Yönetim Kurulunun Oluşumu

Yönetim Kurulu 21 asıl, 13 yedek üyeden oluşur ve Genel Kurul’ca gizli oyla seçilir. Kurulun görev süresi 2 yıldır.

Temsilcisi olduğu dernek ile ilişkisi sona eren temsilci üyelerin, Federasyon Yönetim Kurulu üyeliği başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.

Federasyon üyelik sıfatı sona eren derneğin temsilci üyesi, Yönetim Kurulu üyesi ise, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.

Madde 11 Yönetim Kurulu’nda İş Bölümü

Yönetim Kurulu üyeleri, seçimleri takip eden beş gün içinde kendi aralarında bir Başkan, bir Başkan vekili ve bir Sayman seçerler.

Yönetim Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanarak toplanabilir. Karar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır.

Kurul toplantılarına mazeretsiz olarak bir yıl içinde arka arkaya üç kez katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer.

Yönetim Kurulu adına Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder, Başkanın bulunmadığı zamanlarda kendisine Başkan vekili vekalet eder.

Medde 12 Yönetim Kurulu’nun Görev ve yetkileri

Yönetim Kurulu’nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır.

1. Genel Kurul tarafından alınmış kararları uygulamak,

2. Federasyonu temsil etmek veya gerekli gördüğü hal ve konularda üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek yada ilgilileri görevlendirmek,

3. Federasyonu yasaların ve bu Ana tüzüğün verdiği yetki çerçevesinde yönetmek,

4. Gerekli gördüğü hususlarda Yönetmelikler yapmak, uygulamak ve değiştirmek,

5. Bu tüzükte belirtilen Federasyon amaç ve faaliyetlerinin gerçekleşmesi ve üyelerinin genel yararlarının korunması açısından gerekli kararları ve tedbirleri almak; bu kararlara üyelerce uyulup uyulmadığını takip etmek,

6. Bütçeyi ve çalışma programlarını hazırlayıp Genel Kurul’un onayına sunmak,

7. Çalışma ve hesap raporlarını hazırlayıp Genel Kurul’un onayına sunmak,

8. Gerektiğinde yetkiyi Genel Kurul’dan almak kaydıyla bütçe fasılları arasında nakiller yapmak,

9. Yasalar ve bu tüzüğe göre tutulması gerekli defterleri tutmak veya sorunluluk Yönetim Kurulunda kalmak kaydıyla nezareti altında federasyon çalışanlarına tutturmak,

10. Genel sekreter tayin, azil ve ücretlerini tespit etmek,

11. Personel kadro ve ücretleri ile yollukların tespit etmek; tayin terfi, tecziye ve diğer personel işlerini karara bağlamak,

12. Gerektiği hallerde, bilumum kurullar ile yurt içi ve yurt dışı toplantılar ve temaslar için temsilciler seçmek,

13. Gerektiğinde, belli konuların takip ve tatbiki için dernek üyesi olan veya olmayan uzman kişilere yetki vermek,

14. Toplantı gündemini hazırlayarak, Genel Kurul’u olağan v olağanüstü olarak toplantıya çağırmak,

15. Federasyon amaç ve görevlerinin gerektirdiği ve Genel Kurul’ca verilecek yetki üzerine, taşınır ve taşınmaz mal satın almak ve satmak, kiraya vermek veya kiralamak, Federasyona intikali gereken taşınmazları iktisap etmek ve bu taşınmazlar ile ilgili ipotek kabul, tesis ve fekketmek; irtifak hakkı tesis etmek, gerektiğinde bu işlerin yapılması için üyelerinden bir veya birkaç kişiye yetki vermek,

16. Federasyon amacının gerçekleştirilmesi için Genel Kurul’ca verilecek yetki çerçevesinde iktisadi ve sınai tesis ve işletmeler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek,

17. Federasyon üyeliğinden çıkarılması gerektiğini tespit ettiği üyeleri Disiplin Kurulu’na sevk etmek,

18. Yasa hükümleri, ana tüzük ve Genel Kurul tarafından verilmiş ve verilecek diğer görevleri yapmak.

Üçüncü Kısım: DENETLEME KURULU

Madde 13 Denetleme Kurulu’nun Oluşumu ve İç Denetim Şekli

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından Federasyonun temsilci üyeleri arasından seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.

Kurul, bir yılı geçmeyen aralıklarla birliğin hesaplarını, işlemlerini ve faaliyetlerini denetler; denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Denetleme Kurulu’nun görev süresi iki yıldır.

Denetleme Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu’nun görevlerine müdahale edemez ve Yönetim Kurulu, Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak Denetleme Kurulunun isteyeceği her türlü bilgiyi vermeye; Federasyonun hesap ve defterlerini ile belgeleri, yazışmaları ve kararları göstermeye mecburdur.

Dördüncü Kısım: DİSİPLİN KURULU

Madde 14 Disiplin Kurulu’nun Kuruluş ve Görevleri

Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından Federasyonun temsilci üyeleri arasında seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

Kurul üyeleri, kendi aralarından bir başkan ve bir katip üye seçerler.

Kurul, Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine toplanır ve Yönetim Kurulu’nca Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş üye veya üyelerin durumunu görüşür.

Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden sorun ile ilgili olarak her türlü araştırma ve incelemeyi yapar, tarafları dinler. Kararını ilk toplantısından itibaren en geç 60 gün içinde vererek, bunu ilgili üye ve Federasyon Yönetim Kurulu’na bildirir.

Kurul kararlarını salt çoğunluk alır.

Beşinci Kısım: GENEL SEKRETERLİK

Madde 15 Genel Sekreter Atanması ve Görevleri

Yönetim Kurulu’nca atanan Genel Sekreter, yürürlükteki mevzuat, Federasyon Tüzüğü, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Federasyon çalışmalarını yürütür. Federasyonun tüm hizmetlileri Genel Sekreter’e bağlı olarak çalışırlar.

Genel Sekreter’in görev ve yetkileri, Yönetim Kurulu’nca tespit olunur.

Genel Sekreter’in belli – başlı görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

1. Federasyon bürosunu yönetmek, her türlü yazışmayı idare etme, haber toplamak, ilgili yayınları ve istatistikleri derlemek ve bunlar hakkında Yönetim Kurulu’na bilgi sunmak,

2. Haberleşme ve işlemlerin muntazam çalışma ve işlemesini temin etmek,

3. Federasyon hesaplarını tutmak,

4. Federasyon tüzük ve yönetmeliklerini uygulamak,

5. Federasyon personelinin çalışmalarına nezaret etmek,

6. Tanzim edilecek hesap raporları, bilanço, bütçe tasarısı ve diğer teklifleri Yönetim Kurulu’na sunmak,

7. Federasyon yeni üyeler teminine çalışmak,

8. Üye aidatı ve diğer gelirlerin zamanında tahsil edilmesini sağlamak,

9. Federasyon faaliyetlerini Ana tüzük, Yönetmelik ve Organlarca alınan kararlar çerçevesinde yürütmek,

Genel Sekreter, yukarıda belirtilen faaliyetlerden dolayı Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

Genel Sekreter, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve diğer organ toplantılarına katılır; ancak oy kullanamaz ve şahsı ile ilgili görüşmelere katılamaz.

Madde 16 Genel Sekreterlik Teşkilatı

Federasyon amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini yürütmek ve üyelerine daha verimli hizmet vermek için, Yönetim Kurulu kararı ile, Genel Sekreterliğe bağlı olarak gerekli teşkilat (büro, servis vb.) kurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM: MÜTEFERRİK HÜKÜMLER

Madde 17 Hesaplar ve Defterler - Gelir ve Giderlerde Usul ve Federasyonun Borçlanma Usulleri

Federasyon 5253 sayılı Dernekler Yasası’na dayanılarak çıkartılan ve 31.03.2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğü giren “Dernekler Yönetmeliği”ndeki ve diğer yasa ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri, söz konusu yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde tutar.

Bu defterlerin Noter’den veya İl Dernekler biriminden tasdikli olması ve kullanılması şarttır.

Dernek gelirleri Alındı Belgesi ile toplanır ve giderler Harcama Belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler Alındı Belgesi yerine geçer. Alındı Belgeleri ve Harcama Belgeleri’ nin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak Alındı Belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına Yetki Belgesi düzenlenir.

Alındı Belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.

Madde 17-1 Federasyonun Borçlanma Usulleri

Federasyon, kişi veya kurumlara Genel Kurul kararı ile borçlanabilir ve bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki verebilir. Ancak, ne amaçla, ne kadar borçlanılacağı ve geri ödeme koşullarının nasıl olacağı vb. konuların genel kurulda görüşülerek kabul edilmesi ve Yönetim Kurulu’na yetki vermesi gereklidir.

Madde 18 Ana Tüzüğün Değiştirilebilmesi ve Bazı Kararların Nisabı

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 19 Federasyon Feshi

Federasyonun feshi, 5253 sayılı Dernekler Yasası’nın 15 maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yapılmak üzere her zaman mümkündür.

Federasyonun feshi için bu amaçla yapılacak toplantıya Genel Kurul toplantısına katılma hakkı bulunan genel kurul üyelerinin en az 2/3 ünün hazır bulunması şarttır. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ancak Genel Kurulun Federasyonun feshine karar verebilmesi için toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 ünün oyu gereklidir.

Federasyonunun para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

a) Tasfiyenin Dernek Tüzüğünde Gösterilen Esaslara Göre Yapılması:
Federasyonun para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde federasyon adında “Tasfiye Halinde Tesisat İnşaat Malzemecileri Federasyonu ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar son yapılan genel kurul toplantısında kararlaştırılan kurum veya kuruluşlara devir edilir.

Federasyonunun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

b) Tasfiyenin Mahkeme Kararı ile Yapılması:
Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 20 Dernekler Yasası Hükümlerinin Uygulanması

Bu tüzükte hüküm ve açıklık bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler Yasası ve Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

Tüzük hükümleri Federasyon Yönetim Kurulunca yürütülür.

Madde 21 İş bu federasyon tüzüğü 21 maddeden ibarettir.